ࡱ>  !"#$%&/()*+,-.7012345689:Root Entry F0 @SummaryInformation(\DocumentSummaryInformation8 XWordDocument3N Oh+'0,4 X d p |$2012t^^^\NNUSMOlQ_bX]\ONXTzxc Normal.dotAdministrator2@>Q@ @=WPS Office_11.1.0.11294_F1E327BC-269C-435d-A152-05C5408002CA՜.+,D՜.+,\  0t|KSOProductBuildVerICV2052-11.1.0.11294!086F528FB2804D629CE9D48713CE933E0Table'^Data WpsCustomData PKSKS3NM::CW8:D/:"\ $g h p P DN2 2022t^ёaNSNNUSMOlQ_bX]\ONXT~T{| ^ X { w 1.^nfؚI{f[SYevvQNYeb__vkNu/f&TSN^X VQ^nfؚI{f[SYevvQNYeb__f[Ջ0bNYe0Q~Ye0Y'Y05u'YI{ kNuS_kNf[MO T &{T\MOBlDy6R[vhQVb]b!hNNvU_n N^XNXT@bkNbV[bvf[SYefN NlfvNN:NQ0vQ-N ^XNXT(WnfhQe6RؚI{f[SYe6kS_V[bvONNfN0Sf[MOfNv SNv^vkNfNMTO(u OncONNfN0Sf[MOfNlfvNNb0 70&{T[TbXagNvNXTSN^X^[TbX\MOT SN^X^[TbX\MO FO_{&{TbX\MO@bBlvDgƉ\O>e_bDyOsQ| _{kXQY T0]\OUSMOSLR0f[`NT]\O~S _{Nؚ-N6k_YkXQ0 110ݏ~ݏĉSX[(W NڋO`b_v^XNXTYUOYt ^XNXT%NyOON,{35S Yt [bX]\O-NX[(W NڋO`b_v^XNXT ~eQNNUSMOlQ_bXݏ~ݏĉNڋOchHh^0 120^XNXTՋe&TO(u7bM|f ^XNXT{ՋTbՋeSQ gHegQvNb4NeNSRՋ0/noE\lQ 0/noE\leg_Q0WL 0 S~nf[uTS~nE\lQ 0S~nE\leg_'YFL 0SRՋ0 uYUO{,gN gHeE\lNN Ǐgb"N1Yv R_(WMRSe0RlQ[:gsQbcbeR0 130YUOۏL5u݋T vcw5u݋0537-8721803 T5u݋0537-8709227 y_'Yf[uXuQ[T\MOT5u݋0537-3176616 PAGE PAGE 1 2<>BиdH2*B*phCJ,OJPJQJ^Jo(aJ,5\6B*phCJ,OJPJQJ^Jo(aJ,5@nHtH\6B*phCJ,OJPJQJ^Jo(aJ,5@nHtH\.B*phCJ,OJPJQJ^Jo(aJ,5@\>B*phCJ,OJPJQJ^Jo(aJ,5@mH sH nHtH\.B*phCJ,OJPJQJ^Jo(aJ,5@\B*phCJ,PJaJ,5@B*phCJ PJaJ 5@\B*phCJ PJaJ 5@\ BDFHLNRTV˭ycM>%0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>* *\B*phCJ,PJaJ,5@*B*phCJ,OJPJQJ^Jo(aJ,5\*B*phCJ,OJPJQJ^Jo(aJ,5\:B*phCJ,OJPJQJ^Jo(aJ,5mH sH nHtH\*B*phCJ,OJPJQJ^Jo(aJ,5\:B*phCJ,OJPJQJ^Jo(aJ,5mH sH nHtH\*B*phCJ,OJPJQJ^Jo(aJ,5\:B*phCJ,OJPJQJ^Jo(aJ,5mH sH nHtH\ $ & * L P ɰtS:8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>* *nHtH\0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>* *\@B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>* *mH sH nHtH\;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>* *\0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>* *\8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>* *nHtH\P R T * , ͯpO.@B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>* *mH sH nHtH\@B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>* *mH sH nHtH\@B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>* *mH sH nHtH\;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>* *\0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>* *\, \ ^ . 0 T åiK*@B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>* *mH sH nHtH\;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtHT V \ ^ ` h r ªnZF*7B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*'B*phCJ PJ^Jo(aJ >*nHtH'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*'B*phCJ PJ^Jo(aJ >*nHtH'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*/B*phCJ PJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH7B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH@B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>* *mH sH nHtH\  B ӷgI(@B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>* *mH sH nHtH\;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*7B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*/B*phCJ PJ^Jo(aJ >*mH sH nHtHB D `J4*B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >* **B*phCJ PJ^Jo(aJ >* *nHtH*B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >* *@B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>* *mH sH nHtH\@B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>* *mH sH nHtH\;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH@B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>* *mH sH nHtH\   $ R Z ˱kQ;;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH*B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >* *2B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >* *nHtH*B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >* *2B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >* *nHtH*B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >* *2B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >* *nHtH*B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >* *:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >* *mH sH nHtH \^޽`?'/B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *nHtH@B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>* *mH sH nHtH\@B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>* *mH sH nHtH\;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH@B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>* *mH sH nHtH\@B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>* *mH sH nHtH\ɲy^@";B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH/B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH 4޽`?!;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH@B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>* *mH sH nHtH\@B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>* *mH sH nHtH\;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH@B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>* *mH sH nHtH\@B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>* *mH sH nHtH\468BDŧkM/;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\6B*phCJ PJo(aJ KH *mH sH nHtH_H\;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH "468<jcB!@B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>* *mH sH nHtH\@B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>* *mH sH nHtH\;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtHAB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KH *mH sH nHtH\;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtHAB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KH *mH sH nHtH\jlfE$@B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>* *mH sH nHtH\@B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>* *mH sH nHtH\;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH@B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>* *mH sH nHtH\TV޽cE';B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH@B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>* *mH sH nHtH\@B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>* *mH sH nHtH\VXåcE';B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH@B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>* *mH sH nHtH\@B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>* *mH sH nHtH\;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtHXíu_]ZXUROMB@=0JU0JmHsHnHtHU0JU0JU0JU*B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\6B*phCJ PJo(aJ KH *mH sH nHtH_H\6B*phCJ PJo(aJ KH *mH sH nHtH_H\*B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH*B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\ >TV& {[ dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`#da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD`da$$A$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$da$$A$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$da$$A$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$da$$d&66666666 0@P`p6666 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pJ@Jcke a$$1$ CJaJKHmH sH nHtH_H$A@$؞k=W[SONi@Nnfh*JObJ Plain Text8$7$9DH$ CJOJaJBP , T B 4jX & V 8 !"#$%&gG*Ax @Times New Roman-([SO- |8ўSO/4 (e[SO7 eck\h[{SOA4 N[_GB2312N[- |8N[G*Ax @Times New Roman2012t^^^\NNUSMOlQ_bX]\ONXTzxc Administrator QhbaTgF+g !f!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[4P)?x:LLLLH7%Q@ .Q 7 5 y uK >z9H{f>J,mTr`p|#quJ+*Qd'~\T;"@I|!'Sml!ko!"v":#$L$d$~%%(!()SI)B+^/EV1L23x?@\ A/@A| B4CEjE GeXGHHH'IGIMI)&JP/JK&KQKILDsL\MvFN aNNO.OmOP1QT`.T}KT U.vUiVk]2]o_`^`a-a@?ctcwdZ.g hhMjSdj9lmkem}man%p*q5:rstCDylHKBciv>X= pTRO4JNZA'*p0)]}B wDK//j>n/w;& T , ^ 0 V yY6#da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`#da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`#da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD`V D yV#da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD`#da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`#da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` ^yY9 dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`#da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`#da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD` 6D8yZ: dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`d8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`#da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`#da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD`8lyY6#da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`#da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`#da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD`Xn[O 9r 9r 9r #$&` 9r d8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$d8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$d8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`d8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$ 9r 9r 9r #$&` 9r 1. A!4#"$%S2P18x;\ ~ :-7ldW)NUrRTusu_)g;21 0|@#w.0x@D/e?!FxyA> 7 &H =x Y\ ~]c3x!7\zx'FPTA`c_ o KIC/IMp<"uywg&J !7\!!G*?"0>"y7"Bb%/n%s_M&Q[&[&H-'G'l's(I ) /)W);{)c)}1)^!*,8:,Q-D&- -F.R.kt. Y/tA0I0F0%s1R1N2^v2(2[2 d33">>{E>jf>D;?T/@&AvA)Au.B ?xCE-F nF#G "Gp#GZHeInIRIwHbJYJL5\L*{0MEM>NgNMOpfO.>PeIPYPaQ3\Q QRvRx SK2S?4S@+TSuTuTTUlUfVVfVWf#+XrX&*YYdY4X`!"p`f+`h`7v a%a 4b+=bsc!4cc='@dXd Sf$f%Tf{ gw(XggR1hJ?hjh{hP|JiKj0jkoki+=lflU nan( oc Vo\ p;Ep bhp7Cxppq$!sgs]srcs8s tL4u.uj[*xu,xsx-x%z~(z4{:|R|#}}]}oP~+~*G~]'bMgN z0( * 3 ? g!!@