ࡱ>  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFOHIJKLMNWPQRSTUVXYZ[Root Entry FTy SummaryInformation(lDocumentSummaryInformation8 WordDocument3 Oh+'0<4 X h t 42012t^^^\NNUSMOlQ_bX]\ONXTzxc Normal.dotAdministrator17@0uO@IN}@f @U] =WPS Office_12.1.0.16412_F1E327BC-269C-435d-A152-05C5408002CA՜.+,D՜.+,HPXdlt | 0t|KSOProductBuildVerICV2052-12.1.0.16412$8FC51563ECED4C5F9745EA7C210BF179_13,0TableGData WpsCustomData0 Pl*KSKS3!ff8f, d "$= h p ! DN3 2024t^ёaNSNNUSMOlQ_bX]\ONXTYe{| +TYHh6R ^X{w 10[\MODyOO6R[vhQVb]b!hNNvU_n0^XeN^XNXT@bkNbV[bvf[SYefN NlfvNN:NQ0vQ-N ^XNXT(WnfhQe6RؚI{f[SYe6kS_V[bvONNfN0Sf[MOfN0,{Nf[Xf[MOfNv SNv^vkNfNMTO(u OncONNfN0Sf[MOfN0,{Nf[Xf[MOfNlfvNN^X0 bX\MO(W'Yf[Ny0'Yf[,gy0xvzu3*NYeB\!kR+RfnxN[^XNXTvNNBl N,^XNXT&{TN*NYeB\!kvNNBl sSS^X勗\MO0bX\MOS gĉ[v {NvQĉ[0vQ-N \MONNBl:N NP v sS^XNXT(WYeB\!kvNUONNGW&{TBlNNBl:Nf[y'Y{|0{|v sS'Y{|0{|@bS+TvNNGW&{TBlNNBl:N{|0N~f[yv sS{|0N~f[y@bS+TvNNbeTGW&{TBl0 nfؚ!h2024t^^J\kNu &{TYexS0201602STYexSQ0201901Sĉ[2016t^12g1eTU_SN2024t^kNv^hQe6Rxvzu NVX Qnfؚ!h2024t^^J\kNu TgkNvYuf[VVNXTSOncN2024t^7g31eNMRS_vnfؚI{f[SYeTVX YYuf[f[Sf[MOSv^NN^X0 ^XNXT(Wb Te^Y[kXQkNbf[SfN NvNN Ty0vQ-N bX\MO[xvzeT gBl f[SfNvNN Ty NSOsxvzeTv R^S_eEQkXQxvzeT v^(WbՋMRDyOO6R[vhQVb]b!hNNvU_ 8h[/f&T^\NSNNvU_-NvNN0[NYe6R[vsLؚI{YeNNvU_TNRDn>yOO6R[vhQVb]b!hNNvU_-Nl gvꁾf[yNN TVX YNN u(Wb Te(WYlh-Nlf;N z0xvzeTTf[`NQ[I{`Q _eS;NRT|bXUSMO;N{N~ gsQ`Q bXUSMO;N{\9hnc\MONNBlۏL[8h0 100,g!kbX-Nv gHeNNcv/fNHN gHeNNSb gHegPQvE\lN04NeE\lN0/noE\leg_Q0WL0S~nE\leg_'YFL0uYUO{,gN gHeE\lNN Ǐgb"N1Yv R_(WMRSe0RlQ[:gsQbcbeR0 110Q NkXQb TOo`e^laNHN b Te ^XNXTwQ Nb T|~ gsQc:yfTڋObfN cNvb T3uPge_{w[0Qnx0[te YSOs^X\MOvBl0VcNb T3uPge NQnx0 N[te0 N&{TBl q_TQ Nb Tv 1u^XNXT,gNbbv^Tg0^XNXTv3uPge0Oo` N[b N&{Tb TagNv N~g[ sSSm^XDyOsQ| _{kXQY T0]\OUSMOSLR0f[`NT]\O_N ~S{Nؚ-N6kwkXQb Tebk N_e0 S_t^`Q N,b TRY6kNpe\ Tg$\vQ/fgTN)Yb TkƖ-N Sq_TDe_9ebbl gvQN&{TagNv\MO N9ebv Ջ:gg\:NvQRt{ՋR990^XNXT(Wnx49T lasQlSm\MOlQJT v^OcEu0V NEub*g(Wĉ[ekXb0S gsQOo`q_T9ebv Ɖ:N>e_0 150QMQR9YUORt bNSQMQR9(uvgNOu;mO[^NXT01+NS?eV{NST2bkԏ+vKm.^vb[a (Wb T|~[bb TOo`kXbv^ǏDf:y:N [b 0^XNXT{(Wĉ[eQcNQMQ3u >g NQSt0 160ݏ~ݏĉSX[(W NڋO`b_v^XNXTYUOYt ^XNXT%NyOON,{35S Yt [bX]\O-NX[(W NڋO`b_v^XNXT ~eQNNUSMOlQ_bXݏ~ݏĉNڋOchHh^0 170 \ 0RSv\f[:NYeƖVvRM0RT*N!h:S \MOGl;`h̑Nm[Yef[bD^\\f[0ёaNS[\f[0ёaNS-N_\f[0ёaNS,{N[\f[GW:NƖVSRf[0wQSO:NNm[Yef[bD^\\f[:NNm[Yef[bD^\\f[YeƖV ND\,g0N!h:S0WS!h:SёaNS[\f[:NёaNS[\f[YeƖV N[\f[,g0q\3fNbD^\\f[0sQ!h:S0'Yb[f[!h0 N-N!h:S0eёN!h:SёaNS-N_\f[:NёaNS-N_\f[YeƖV N-N_\f[,g0ڋO\f[0`l\f[0-N_\f[N!h:SёaNS,{N[\f[:NёaNSspg\f[YeƖV N,{N[\f[0spg\f[Sё4lVn\f[ 0 \ 0R\f[vsS:N 0R\f[YeƖV f[!hS9hnc]\O(WT!h:SۏLM Ye^ gNRM0 180\MOGl;`h-N N@bRNNNbNYe^DNR_N NcCgbYXbNUO:gg>NRՋ[Ws0 200YUOۏL5u݋T ?eV{T5u݋0537-8772185 vcw5u݋0537-8721797 y_QN?eV{T5u݋0537-2311099^y_QNNR@\ b/gT5u݋0531-88873752 PAGE PAGE 5 8:FN׿w_G/.B*phCJ,OJPJQJ^Jo(aJ,5@\.B*phCJ,OJPJQJ^Jo(aJ,5@\.B*phCJ,OJPJQJ^Jo(aJ,5@\.B*phCJ,OJPJQJ^Jo(aJ,5@\>B*phCJ,OJPJQJ^Jo(aJ,5@mH sH nHtH\CJ,OJPJQJ^Jo(aJ,@/CJ OJPJQJ^Jo(aJ @mH sH nHtH/CJ OJPJQJ^Jo(aJ @mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ @ NPRTtvӵkM/;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH*B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\*B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ \.B*phCJ,OJPJQJ^Jo(aJ,5@\  åq]E1'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ \'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ \/B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH\'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ \/B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH\7B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH\;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH  æzfR4;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ \'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ \/B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH\'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ \8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ @mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH X Z åiK-;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH , 0 N P R åiK-:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH\;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtHR  B D åiK-:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH\:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH\:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH\;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH\:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH\D t v @ Z åiK-;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >* *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtHZ \ ^ x | nåiR4;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH-B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *\:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH\:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH\:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH\:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH\;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtHnpråiZ?$4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHB*pho(mH sH nHtH:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >* *mH sH nHtH:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH\:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH\:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH\;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH&*BP˷{]?!;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ \*B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *\:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH\åiK-;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH>@DRfhålP<('B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ \'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ \7B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH\4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtHh`bprtåeC!BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *mH sH nHtH_HBB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *mH sH nHtH_HBB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *mH sH nHtH_H;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtHtx~ݻwU3BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *mH sH nHtH_HBB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *mH sH nHtH_HBB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *mH sH nHtH_HBB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *mH sH nHtH_HBB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *mH sH nHtH_HBB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *mH sH nHtH_H BDݻwU3BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *mH sH nHtH_HBB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *mH sH nHtH_HBB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *mH sH nHtH_HBB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *mH sH nHtH_HBB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *mH sH nHtH_HBB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *mH sH nHtH_HLN (ݿeG);B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtHBB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *mH sH nHtH_H(DFJPTbdpåq[A+*B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\2B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5nHtH\*B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\*B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtHpr248:V˭qS=#2B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5nHtH\*B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >* *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH*B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\VXZ@ӵyW9;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtHBB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *mH sH nHtH_H;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH*B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\*B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\cB$:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >* *mH sH nHtH@B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>* *mH sH nHtH\:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >* *mH sH nHtH@B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>* *mH sH nHtH\:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >* *mH sH nHtH@B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>* *mH sH nHtH\:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >* *mH sH nHtH<>åiK5*B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\*B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >* *mH sH nHtH"äfO8;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH-B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *\-B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *\=B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *mH sH nHtH\=B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *mH sH nHtH\=B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *mH sH nHtH\;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH"$&*X\åiK-;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH 24åiK-;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH46:BFLNfh«ybD&:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >* *mH sH nHtH:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >* *mH sH nHtH-B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *\-B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *\5B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *nHtH\-B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *\=B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *mH sH nHtH\;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtHhvzåiK-:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >* *mH sH nHtH:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >* *mH sH nHtH:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >* *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >* *mH sH nHtH:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >* *mH sH nHtH:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >* *mH sH nHtH änS<%-B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *\-B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *\5B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *nHtH\-B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *\=B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *mH sH nHtH\=B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *mH sH nHtH\:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >* *mH sH nHtH:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >* *mH sH nHtH n!6"8"P"R"##åiK-;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH#(#*#P#R#T#X###åiK-B*pho(mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH##$$P$X$\%^%b%ȲvX::B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH*B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\*B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\AB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>*KHmH sH nHtH\b%d%%%%''''*(ϹjK45B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *nHtH\-B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *\=B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *mH sH nHtH\=B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *mH sH nHtH\3B*phCJ QJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH*B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\*B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\2B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5nHtH\*B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\ *(,(.(((((((ѷ~_@$7B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH=B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *mH sH nHtH\=B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *mH sH nHtH\=B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *mH sH nHtH\3B*phCJ QJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH3B*phCJ QJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH-B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *\-B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *\(((((L)N)R)f)h)ǫsdF0*B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\*B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\B*pho(mH sH nHtH7B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH7B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH7B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH7B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH7B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH h))))))))åkO37B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH7B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH7B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH)))* *"*$*&*(*,*0*2*åiKA#U;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtHo(mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH 2*>*@*B*F*H*T*V*X*Z*\*`*d*j*l*;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH0JU0JmHsHnHtHU0JU0JU0J :PRv|Y#da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD`d8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`d8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`da$$A$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$da$$A$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$da$$d Z P }`Cd8$7$1$$$$9D4$5$6$3$A$WD`d8$7$1$$$$9D4$5$6$3$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`#da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD0`0 dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`d8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` D v \ pyY6#da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD` da$$A$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$WD`#da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD`#da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD`d8$7$1$$$$9D4$5$6$3$A$WD`#da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD`p@cC dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`d8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`d8$7$1$$$$9D4$5$6$3$A$WD`@hbNFcC dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`d8$7$1$$$$9D4$5$6$3$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`d8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`&66666666 0@P`p6666 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pJ@Jcke a$$1$ CJaJKHmH sH nHtH_H$A@$؞k=W[SONi@Nnfh?@ABCDEF6G*Ax @Times New Roman-([SO;4 N[_GB2312- |8N[/4 (e[SO- |8ўSO7eck\h[{SOG*Ax @Times New Roman2012t^^^\NNUSMOlQ_bX]\ONXTzxc Administrator Qh\GݚħG] !f!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[4Q0P)?x:H7%Q@ .Q 7 x 5 y 1 uK >z9H{f>JTr`p|#$dq<uJ+*Qd '~k\Tuas;"@I|!-Bl!ko!"G"v":# #$L$d$~%%(!()SI)B+"z.:N/^/EV1L239;5x?@/@A| B4CEPEjE GeXGH2{HGI#_I)&JP/JK&KQKmKyKILDsL\MvFN aNNO.OJPOmOPUP$$Q1QT`.T}KT U.vUEVXVk]2]o_`^`a-aDa@?ctcwdZ.g hh7iMjSdj9lkem}m0FnaninKo*q5:rsRst KtCDylHKBciv>= pT|DRO_`4FJN#+paZ'*p0)]}B wDK/GO/j>)n/w;x;#P0\y ~ :-7ldj r Wr)USNRTusu_+)g8;21 0|@1>p'hX|KU9_aMNF%_-H-8- )T ;gK )p *Tf%4"dF$u@D? !s!(!]Bn"R"m)$P%{E&ph[&7&n-&Aj'a(eV())K)%3*vb,},`,AY-=-M&.Fk/ :222-x6I6ve81k828d\:N|:M:Z;usM=?\?CD?XS?x?RnA?AKbD1F6FBH8FdfG\]G4V6H+1IKEJ,B|J2L@WNGN#Or5OxyO!SJ